Aanvullende Voorwaarden

      

     Aanvullende Leveringsvoorwaarden Babywaard Kraamzorg

     Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Babywaard Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

     De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op onze website: www.babywaard.nl

      

     De te leveren zorg

     • Babywaard Kraamzorg biedt zorg op maat
     • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
     • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door Het Zorginstituut. .
     • Rond de derde zorg-dag zal er een tussen evaluatie plaatsvinden. Indien de zorg niet naar wens is zal met jullie gezocht worden naar een passende oplossing.
     • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
     • Babywaard Kraamzorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Babywaard Kraamzorg altijd verzekerd van goede zorg.
     • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg)
     • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) nza.nl

      

     ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

     • Babywaard Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
     • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
     • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

      

     Vervoer

     • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

      

     Annulering

     • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

      

     Ongewenst gedrag

     • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
     • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

      

     Aansprakelijkheid

     • Babywaard Kraamzorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
     • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
     • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
     • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Babywaard Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-

      

     Verstrekking volmachten

     • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

      

     Klachten

     • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Babywaard Kraamzorg. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

      

     Geheimhouding en privacy

     • Babywaard Kraamzorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
     • Babywaard Kraamzorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.babywaard.nl
     • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de wet AVG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
     • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Babywaard Kraamzorg als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
     • Babywaard Kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Babywaard Kraamzorg wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
     • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
     • Babywaard Kraamzorg en diegene die in opdracht van Babywaard kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

      

     Contactgegevens                                                                                                                               

     Babywaard Kraamzorg is gevestigd aan:                                                                                    

     Amer 6

     1703LC Heerhugowaard

     Info@babywaard.nl                                                                                                                                  

     Babywaard Kraamzorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 69897727