Privacy en Cookie statement van
Babywaard Kraamzorg

 

Laatst bijgewerkt op; 01-01-2021

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Babywaard Kraamzorg. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Babywaard Kraamzorg zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Babywaard Kraamzorg slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe zij persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

 

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Babywaard Kraamzorg verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Babywaard Kraamzorg kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij zij uw specifieke toestemming verkrijgt.

Babywaard Kraamzorg dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Babywaard Kraamzorg. Bijvoorbeeld, als u in een e- mailbericht verzoekt om informatie over Babywaard Kraamzorg dan zal zij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u verstrekt heeft om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zal zij gebruikmaken van de informatie die u verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Babywaard Kraamzorg is.

Babywaard Kraamzorg verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Babywaard Kraamzorg verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Zij verzoekt u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Babywaard Kraamzorg wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Babywaard Kraamzorg te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Babywaard Kraamzorg . Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Babywaard Kraamzorg neemt u dan eerst contact op met Babywaard Kraamzorg via info@babywaard.nl

 

1.1       Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

1.1.1    IP adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

1.1.2    Cookies

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op deze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmings-informatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Babywaard Kraamzorg maakt geen gebruik van analyticus software en er is geen code geplaatst in de website.

 

 1. Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Babywaard Kraamzorg gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

 

 1. Social media widgets en toepassingen

De Babywaard Kraamzorg website kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Babywaard Kraamzorg website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policy van die social media toepassingen. Babywaard Kraamzorg heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de Babywaard Kraamzorg website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

 

 1. Kinderen

Babywaard Kraamzorg begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Deze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is haar beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

 

 1. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Zij deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor haar professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Babywaard Kraamzorg in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens haar werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan Babywaard Kraamzorg persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die met haar samenwerken of namens haar werken. Doorgifte door Babywaard Kraamzorg van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.

Babywaard Kraamzorg kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Babywaard Kraamzorg moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheids-audits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Babywaard Kraamzorg verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Babywaard Kraamzorg geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

 1. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van haar online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Babywaard Kraamzorg kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake haar dienstverlening en door haar te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zal zij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat zij aanvullende informatie nodig heeft voordat ze uw verzoek kan verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van de site mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

 

 1. Toegang

Als u persoonsgegevens aan Babywaard Kraamzorg beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met info@babywaard.nl. Zij zal alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

 

 1. Beveiliging en de integriteit van gegevens

Babywaard Kraamzorg heeft beveiligingsrichtlijnen en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Babywaard Kraamzorg, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar haar beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Babywaard Kraamzorg betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spant zij zich in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

 1. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat de Babywaard Kraamzorg website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 

 1. Wijzigingen in dit beleid

Babywaard Kraamzorg kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer zij veranderingen aanbrengt in het Online Privacy Statement dan zal zij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Ze adviseert u om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Babywaard Kraamzorg uw persoonsgegevens beschermt.

 

 1. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

Babywaard Kraamzorg is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met haar op via info@babywaard.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van dit Online Privacy Statement met haar te delen.